Hj. Khayarotun, SE.
NIP: 196909122007012032
NUPTK: 3244747648300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Rembang, 12 September 1969
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Ilmu Ekonomi
Status: PNS Golongan III.d
Jenis GTK: Guru Ekonomi
Alamat : Karas
085226885950